akuta händelser | elevhälsa | antimobbning | likabehandling | brand | elevloggar | arbetsmiljöverket

 

 

Akuta händelser

1.     Händelserapport
Att fylla i när något ovanligt händer, som vi kommer att behöva följa upp

2.     Krisplan
Ett stöd för oss i en verkligt svår situation

3.     Akut sjuk eller skadad elev
Vad vi vuxna kan göra direkt på skolan när en elev blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka

4.     Akuta telefonnummer
Att sätta upp i klassrummet och vid "plåsterstationerna" – dit man behöver ringa vid ett allvarligt tillbud

Elevhälsa

5.     Elevhälsoplan
Hur elevhälsan på Bromstensskolan arbetar

6.     Anmälan av elev till EHT
Att fylla i när en pedagog på skolan vill att vi tar upp en elev till diskussion i elevhälsoteamet 

7.     Klasskonferens
Underlag att fylla i inför höstens klasskonferenser 

8.     Underlag till logoped
Att fylla i och lämna till logopeden inför en utredning

Antimobbning och kränkande behandling

9.     Trygghetsgruppens process för arbete mot mobbning

10.  Process runt anmälningar av kränkande behandlingar

11.  Process när en elev anser sig vara kränkt av en vuxen

12.  Anmälan av mobbning och kränkande behandling 
Blankett för anmälan av mobbning eller annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan, LBHP

13.  Aktuell likabehandlingsplan

14.  Rutiner runt enkätundersökningen inför LBHP  

15.  Elevfrågor inför ny LBHP webbenkät | pappersenkät | sammanställningsmall

16.  Analysmall och diskussionsfrågor
Frågor att ta upp i klassen när man diskuterar resultatet av trygghetsundersökningen

Brand och utrymning

17.  Rutiner runt brand och utrymning

18.  Checklista vid brandlarm

19.  Checklista faktisk brand

20.  Utrymningsrutiner
Att anslå på insidan av varje dörr där det kan finnas elever på skolan

Elevloggar

21.  Handlingsplan elev
Överenskommelse med elev och vårdnadshavare om hur vi möter eleven när hon är i affekt

22.  Möteslogg
Att använda vid återkommande möten runt en specifik elev

23.  Minnesanteckningar
Mall för att samla anteckningar runt alla elever i ett dokument

24.  Elev som fått lämna klassrummet
Meddelande hem till föräldrarna

Skrifter från Arbetsmiljöverket

25.  Kommuner och landsting som arbetsgivare
Skriften tar upp juridiska frågor om organisation och arbetsgivaransvar i
kommun och landsting när det gäller arbetsmiljön.

26.  Våld och hot i arbetsmiljön 
Föreskriften gäller allt arbete där det kan finnas risk för våld och hot. Reglerna
tar upp särskilda säkerhetsrutiner, utbildning och information, stöd och handledning,
utformning av arbetsplatser, larm och ensamarbete.

27.  Arbete vid bildskärm 
Information och vägledning till en bra arbetsmiljö vid bildskärmsarbete

28.  Första hjälpen och krisstöd 
Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats
eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla en person vid liv till ambulans anländer.
Till första hjälpen hör också att se till att den skadade eller sjuke kommer under vård
.

29.  Arbete för barn och ungdomar 
För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider.

30.  Hygieniska gränsvärden
Hygieniskt gränsvärde är den högsta halt av en luftförorening som är tillåten
i inandningsluften.

31.  Användning av arbetsutrustning
Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. Arbetsgivare
är skyldiga att se till att de inte utsätter anställda för risker från den utrustning
de använder.

32.  Maskiner 
Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om
maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på
EU:s maskindirektiv

33.  Biologiska arbetsmiljörisker 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker
för ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön

34.  Skydd mot blodsmitta 
Föreskriften gäller arbete som kan leda till kontakt med blod så att blodsmitta kan överföras.

35.  Skydd mot skada genom fall 
Reglerna syftar till att förhindra fall, det är viktigt att ordna arbetsplatsen och
planera arbetet så att risker för fall förebyggs
.

36.   Stegar och arbetsbockar 
Undersökningar i Sverige och utomlands visar att olycksfall vid användning av
stegar är mycket vanliga. De vanligaste olycksorsakerna är att stegen välter,
glider på underlaget eller går sönder under användning.