dokumentmallar | minnesanteckningar | blanketter | verktyg | scheman och bokningslistor

 

 

Dokumentmallar (i bokstavsordning)

1.     Enkätsammanställning
För att sammanställa enkäter med automatiska medelvärden

2.     Datoröversikt
Översiktmall för att pedagogerna ska kunna ha koll på elevernas konton

3.     Formellt dokument
Med dokumenthuvud för versionshantering

4.     Formellt brev

5.     Formellt beslut

6.     Kvittens
Mall för kvittenser av nycklar, datorer och andra stödbegärliga saker

7.     Mottagningskonferens
Uppgifter att fylla i när vi träffar föräldrar till elever som ska börja på skolan

8.     Numrerad lista med rubriker

9.     Processmall
Med färdiga rutor och processpilar

10.  SVA-beslut
För lärarna att skicka ut till föräldrar, vars barn läser enligt kursplanen för SVA, istället för SV

11.  Vikariepärm
Innehåll och mallar för lärarnas vikariepärm

Minnesanteckningar, MoM

12.  Minnesanteckningar
Mall för minnesanteckningar vid Bromstensskolan

13.  MoM elevmöte
Mall att användas vid mer formella möten med vårdnadshavarna

14.  Elevakt
Mall att anteckna händelser och möten runt en särskild elev

15.  Elevlogg
Mall för att anteckna händelser för olika elever i samma dokument

16.  MoM ämneskonferens
Vi skriver in alla minnesanteckningar i samma dokument, för att få kontinuitet i arbetet

Blanketter (i bokstavsordning)

17.  Byte av skola
När en elev ska sluta på Bromstensskolan

18.  EHT-anmälan
Att fylla i när en pedagog på skolan vill att vi tar upp en elev till diskussion i elevhälsoteamet 

19.  Intresseanmälan för att arbeta i Bromstensskolan
Där den som vill vikariera hos oss fyller i sina önskemål

20.  Kränkande behandling-anmälan
Blankett för att anmäla kränkande behandling av en elev (för föräldrar och vuxna på skolan)

21.  Specialkost
Blankett att fylla i för elever som är allergiska eller behöver äta särskild mat

22.  Språkval - byte under terminen
När en elev vill byta bort franska, tyska eller spanska mot svenska/engelska

23.  Språkvalblankett
När det är dags för eleverna i år 5 att välja modernt språk inför år 6

24.  Ansökan om plats på fritids
Att fylla om barnet ska börja på fritids

25.  Ansökan om plats på Ubåten
Att fylla om barnet ska börja på Ubåten

26.  Uppsägning av plats på fritids
Att fylla om barnet ska sluta på fritids

Verktyg

27.  RAM-tider
Verktyg för att förbereda lärarnas RAM-tider till Novaschem

28.  Cyxel
Verktyg för att samla och hantera alla återkommande aktiviteter under läsåret

29.  SABEL Mall | Exempel
Bromstensskolans verktyg för en översikt och samlad bedömning av elevernas kunskaper i en vis klass.

30.  Centimeter Mall | Exempel
Bromstensskolans verktyg för översikt och sammanställning av alla screeningresultat för eleverna på skolan.

31.  FLUP (follow-up ekonomi) Mall | exempel
Uppföljningsverktyg för kostnader och intäkter på skolan

Scheman och bokningslistor

32.  Veckoschema

33.  Bokningslista konferensrum

34.  Ramtidsmall för lärare