utvecklingsplaner | elevrådet | lektionsbesök | hantering av förslag | enkätunderlag |

synligt lärande

 

 

Utvecklingsplaner

1.     Verksamhetsplan den färdiga planen | diskussionsunderlag APT
Våra viktigaste arbetsområden, med ansvar och aktiviteter

2.     Fritidsutvecklingsplan
Hur vi arbetar med att utveckla fritidsverksamheten under läsåret

3.     Likabehandlingsplan

4.     Plan runt Studie- och yrkesvägledning

Elevrådet

5.     Nya punkter till elevrådet
Skicka in de frågor klassen vill ta upp via detta formulär

6.     Aktuella punkter till elevrådet
Här är den aktuella listan på de frågor eleverna har skickat in

Lektionsbesök

7.     Korta lektionsbesök - rutiner
I det korta lektionsbesöket fokuserar vi på ledarskap, arbetsro och praktiska rutiner

8.     Korta lektionsbesök observationsmall och diskussionsunderlag
Det underlag med frågeställningar och uppföljningsfrågor som besökaren utgår från vid ett kortare besök

9.     Långa lektionsbesök - rutiner
I det långa lektionsbesöket fokuserar vi på pedagogik och synligt lärande

10.  Långa lektionsbesök observationsmall | diskussionsunderlag
Det underlag med frågeställningar och uppföljningsfrågor som besökaren utgår från vid ett längre besök

Hantering av förslag och idéer

11.  Förslag, synpunkter och klagomål
Blankett för föräldrar och andra utomstående att skicka synpunkter till skolan

Enkätunderlag

12.  Lärarfeedback enskild lärare | alla lärare i en klass
Återkoppling från eleverna till en eller flera undervisande lärare

13.  Sammanställning lärarfeedback en lärare | hel klass
Återkoppling från eleverna till en undervisande lärare, en sammanställningsmall för läraren

14.  Enkätfrågor inför likabehandlingsplanen

15.  Ledningsenkät
Medarbetarnas återkoppling till var och en av skolledarna

16.  Sammanställningsmall för ledningsenkät

Synligt lärande

17.  Synligt lärande enligt SKL
En sammanfattning av Hatties forskning i en 100-sidig bok

18.  Austins butterfly
Ett toppenbra exempel på formativt lärande

19.  Hatties lista
Hur rankar han effekterna av 142 olika åtgärder i skolan

20.  30 exempel från Hatties lista
med lite förklarande text